Vedtekter

Vedtekter for PFF

Med endringer vedtatt på årsmøtet 2019

§ 1. Navn
Fellesskapets navn er Pinsebevegelsens Forkynner-Fellesskap (PFF) 

§2. Formål
PFF’s formål er å styrke samholdet blant pinsebevegelsens forkynnere i et praktisk og kollegialt og åndelig fellesskap.
PFF vil også kunne være til hjelp for menigheter i spørsmål som har med lønns- og arbeidsforhold å gjøre.

2.1. Praktiske forhold

2.1.1. Lønn, arbeidsforhold og honorarsatser. PFF vil arbeide aktivt for å sikre at lønns- og arbeidsforhold for forkynnere er i samsvar med sammenlignbare grupper i samfunnet

2.1.2. Forsikringsordninger. PFF vil arbeide for å sikre sine medlemmer gode og rimelige forsikringsordninger.

2.1.3. Praktiske medlemsfordeler. PFF medlemmer vil gjennom KNIF avtalen være sikret gode praktiske medlemsfordeler.

2.1.4. Arbeidskonflikter. PFF vil så langt det er mulig, være en praktisk støttespiller dersom et medlem skulle komme i en arbeidskonflikt. Kostnader ved en slik konflikt søkes dekket ved en lik fordeling mellom medlemmet og menigheten.

2.2. Kollegialt og åndelig fellesskap

2.2.1. Kurs og seminarer. PFF ønsker å legge til rette for at medlemmer kan få faglig oppdatering og åndelig utvikling i tjenesten og i sitt personlige liv, bl.a. gjennom kurs og seminarer når det er behov.

2.2.2. Turer og sosiale sammenkomster. PFF ser nytten og verdien av turer og sosiale sammenkomster og vil prøve å medvirke til slike. Dette kan både gjøres gjennom egne initiativ og ved formidling.

2.2.3. Kollegial veiledning. PFF ønsker å være en mulig samtalepartner for medlemmer som opplever utfordringer og konflikter ved tjenesten. Dette er ment som et supplement til de ordningene som Pinsebevegelsen i Norge etablerer.

§ 3. Medlemskap

3.1.1.  Medlemskap er åpent forkynnere, misjonærer og menighetsansatte som har tilhørighet til og anbefaling fra en norsk pinsemenighet eller annen menighet som står pinsebevegelsen nær.

3.2.1. Søknad om medlemskap sendes på fastsatt skjema til styret ved styreleder.

3.3.1. Medlemskap kan opprettholdes om en av ulike årsaker ikke lenger er aktiv i tjenesten.

3.4.1. Medlemskap varer til skriftlig utmeldelse foreligger. Enhver som melder seg ut har mulighet til å søke om medlemskap igjen, om det måtte være ønskelig. Utmeldte medlemmer kan også søke om videreføring av gruppelivsforsikringen, selv om det koster mer, og fremdeles uten helseattest/bedømmelse.  Det kan skje ved at man selv tar kontakt med Knif Trygghet Forsikring AS, ( www.kniftrygghet.no ) og tegner samme forsikring på nytt.

3.4.2. Manglende innbetaling av kontingent eller forsikringspremie innen 1.oktober for påfølgende år fører til opphør av forsikring og medlemskap i PFF. Betaling av gruppelivsforsikring er obligatorisk bortsett fra medlemmer som er over 70 år, er uføretrygdet eller har gruppelivsforsikring gjennom KNIF via sin lokale menighet

3.4.3. Øvrige forhold som kan føre til utmelding er tilbaketrekking av godkjenning fra lokal menighet, motarbeidelse av PFF’s vedtekter, samt klare svikt på det teologiske, etiske eller moralske området.

3.5.1. Tvilsspørsmål vedrørende medlemskap avgjøres av styret.

§ 4. Møter

4.1.0. Årsmøtet.

4.1.1. Årsmøtet er PFF’s besluttende organ. Årsmøtet behandler:

4.1.2. Årsmelding
4.1.3. Regnskap
4.1.4. Valg av styre
4.1.5. Valg av Styreleder
4.1.6. Valg av revisor
4.1.7. Valg av valgkomité

- Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må forelegges styret skriftlig minst 3 måneder i forveien

4.2.1. Medlemsmøter avholdes ved behov eller når minst 1/3 av medlemmer krever det. Saker som ønskes behandlet i medlemsmøter må sendes styret minst 4 uker i forveien.

§ 5. Informasjon til medlemmer

Styret vil i hovedsak arbeide for at mest mulig av informasjon og ressurser blir lagt ut på vår hjemmeside www.forkynnerfellesskapet.no. I tillegg vil nyttig informasjon om endringer, kurs, konferanser, innkalling til møter etc. bli varslet på mail.

§ 6. Styret

6.1. Styret velges med 5 medlemmer og 3 varamedlemmer for 3 år. Gjenvalg kan skje 2 ganger. Styret konstituerer seg selv med unntak av styreleder, jmf. §4.1.5.

6.2. Styret kan på eget initiativ fritt opprette og nedlegge underutvalg. Eksempel på dette kan være lønnsutvalg og arbeidsutvalg.

6.3. Styret er beslutningsdyktig ved at minimum 4 styrerepresentanter er tilstede i lovlig innkalt styremøte.

§ 7. Valg

7.1. Personvalg Kandidater foreslått av valgkomiteen kan velges. Valg skal være skriftlige dersom det kreves i årsmøtet.

7.2. Personer velges ved simpelt flertall. Blanke stemmer forkastes som ikke avgitte stemmer.

§ 8. Kontingent

Kontingenten for neste år fastsettes av årsmøtet, som også kan vedta økninger av årets kontingent. Ektefeller som begge er forkynnere innrømmes 25% reduksjon hver.

§ 9. Forandring av vedtekter

Vedtekter kan endres av årsmøtet etter forut annonsering. Det kreves 2/3 flertall. Forslag til endring må forelegges styret skriftlig minst 3 måneder i forveien.

§ 10. Oppløsning

PFF kan bare oppløses etter 2 påfølgende årsmøter med ¾ flertall. Fellesskapets formue og eiendeler skal tilfelle et av pinsebevegelsens fellestiltak etter ¾ flertall i PFF’s siste årsmøte.

TOP