Historie

1995

Stiftelsesmøtet

I stiftelsesmøtet den 08.02.1995 ble det oppnevnt et interimsstyre, som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til statutter, og fastleggelse PFFs første årsmøte.Interimsstyret besto av: Lars Aasen, Alfhild Hansen, Reinert O.Innvær,  Tormod Jahren, Konrad Kornmo, Hermann Mentzoni, Aril Svartdahl, Gullborg Thorsen, John Ivar Trannum, David Østby. Interimsstyret konstituerte seg med Hermann Mentzoni som formann, og Tormod Jahren som sekretær og kasserer.

Interimsstyret hadde i løpet av vårhalvåret 1995 tre møter, og utarbeidet forslag til statutter og handlingsprogram, og årsmøtet ble fastsatt til Sommerstevnet 1995. Kunngjøringen om årsmøtet gikk ut til Pinsebevegelsens forkynner i juni ved et brev som Samspar sponset portoutgiftene og konvoluttene til. Vi er takknemlig til Samspar for dette håndslag i en begynnerfase. Årsmøtet fant sted i Filadefia, Hamar, torsdag 13.07.1995.

1996

Årsmøtet

Årsmøtet behandlet og vedtok forslag til statutter. Likeså valgte årsmøtet styre med 5 faste representanter og 3 vararepresentanter. Følgende ble valgt:

Hermann Mentzoni, Tormod Jahren, John Ivar Trannum, Liv-Ellinor Wiik og David Østby. Vararepresentanter: Aril Svartdahl, Jan Eilert Aakre og Lars Aasen. Årsmøtet valgte deretter Hermann Mentzoni til formann ved akklamasjon.

Årsmøtet 1996 ble avviklet under Predikantkonferansen, og siden da har PFFs årsmøter årlig vært avholdt under Predikantkonferanseuka.
PFFs første årsmelding for 1995 ble lagt fram i dette årsmøtet, og det viste flere interessante trekk. Allerede etter ett år var medlemstallet oppe i 110. Flere presserende saker var tatt til behandling i styret. Blant disse var spørsmålet om Lønns – og arbeidsforhold for forkynnere innen Pinsebevegelsen et av flere. Resultatet av dette arbeidet forelå våren 1997, og har siden vært fulgt opp med årlige justeringer av lønnsnivået både for fast ansatte og reiseforkynnere. Det betydeligste løft på dette området kom i 2002 etter at en ekstern arbeidsgruppe hadde arbeidet med saken i flere måneder.

1997

Vekst

Ellers har andre viktige saker vært under arbeid, så som gruppelivsforsikring for PFFs medlemmer, kursvirksomhet, regionarbeidet og det alt overskyggende som står i PFFs logo: Fellesskap, Trivsel, Trygghet og Vekst.
I løpet av disse 10 årene som nå er gått over i historien har dessuten PFF vært medvirkende til opprettelsen av både Synzygus og Pinsebevegelsens Etiske Råd. PFF blir hørt og tatt på alvor, og det er interessant å merke hvordan menighetene benytter PFFs forslag til lønns og arbeidsvilkår. Det siste året under Åge Frantzens formannstid har også brakt PFF på Internett med egen webside. Dette var det over lang tid et stort ønske innen styret om å få til, men først nå er det blitt en virkelighet.

2005

Jubileumsåret

I jubileumsåret er Arne Pedersen formann. Styret står overfor nye utfordringer, og en målsetting i dette jubileumsåret bør være at PFF får et betydelig puff framover i medlemstallet og passerer 200 medlemmer. Vi var flere som brant for den samme sak og som kjente behovet av orden og faglig hjelp og støtte til våre forkynnere. Det er derfor ikke helt korrekt å framstille meg som den ene som tok initiativet til opprettelsen av PFF. Vi var flere som gikk sammen. Det gjelder derfor i dag mer enn før å stå sammen i en tid med sprik i mange retninger.
Pinsebevegelsens forkynnere trenger PFF – også de forkynnere som hittil har sett på dette fra utsiden. De nyter alle godt av det arbeidet PFF har nedlagt gjennom det siste desennium! Og PFF trenger alle Pinsebevegelsens forkynnere!
Gratulerer med de første 10 år! Og lykke til med fortsettelsen.
Hermann Mentzoni
(formann fra 1995 til 2004)

TOP